تهران

تهران، نه‌فقط پایتخت که عصاره و چکیده ایران است. سال‌ها است برآیند همه نیروها در گستره جغرافیای ایران به تهران رسیده است. مهم‌ترین تحولات تاریخ معاصر ایران در تهران رقم خورده و نقشه تمام برنامه‌ها و ضد برنامه‌های توسعه در تهران ریخته شده است.