اعتراضات خیابانی و جایگاه مجلس در شرایط اضطراری

مجلس دهم در ماه‌های پایانی با یک پرسش جدی مواجه شده و آن «جایگاه مجلس در مواجهه با اعتراضات خیابانی و ماشین سرکوب» است. حمایت از مطالبات معترضان یا همراهی و تایید سرکوبگران؟ ساختار قدرت حقیقی در ایران، ضمن خلع‌ ید کردن مجلس در شرایط اضطراری، انتظار دارد تا مجلس توجیه‌گر و تایید کننده قوه قهریه نظام باشد، آیا اکثریت نمایندگان چنین شرایطی را پذیرفته‌اند؟